Reklamačný poriadok


 

Má Váš vysávač poruchu a potrebuje servis?

Naši technici sú pripravení rýchlo pomôcť, aby Vám robotický pomocník doma dlho nechýbal.

Pri reklamácii alebo pozáručnej oprave odporúčame najskôr vyplniť online formulár, ktorý po online odoslaní, prosím vytlačte, podpíšte a priložte k tovaru. Vysávač uveďte do čistého stavu, vysypte zberný kôš, vypnite hlavný vypínač a starostlivo zabaľte, aby pri preprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

* Ak potrebujete asistenciu s vyplnením online formulára, využite tel. +420 226 225 030 (po-pia 9:00 - 16:00), kde Vám radi pomôžeme.

Využite jednoduché predanie do servisu s dopravou ZDARMA (iba pre záručný servis)
Zaistili sme pre Vás komfortnú službu pro doručenie Vášho vysávača do reklamácie, ktorá je pre Vás zdarma. Stačí podať tovar na niektorej z pobočiek Zásielkovňa.

Po vyplnení online formulára a po jeho online odoslaní, Vám emailom zašleme podací štítok. Ten prosím umiestnite na Váš balíček a doneste na podaciu pobočku Zásielkovňa, ktorú máte najbližšie. Bez podacieho štítku balíček nemôže byť podaný. Dodanie k nám môže trvať až 10 dní.

Nemáte nablízku žiadnu pobočku Zásielkovne? Nevadí. Odošlite vysávač k reklamácii poštou alebo bežným prepravcom na adresu: Robzone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika. Upozorňujeme, že tato adresa slúži výhradne pre príjem zasielaných reklamácií.

 

Potrebujete prikúpiť k svojmu vysávaču aj nejaké príslušenstvo? Naše servisné stredisko neponúka priamy predaj príslušenstva. Preto sa prosím s objednávkou obráťte priamo na našu pražskú predajňu alebo využite online objednávku na e-shope v sekcii „Príslušenstvo“ tu.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok spoločnosti RobZone Limited, odštěpný závod, pre spotrebiteľov (fyzické osoby ) so sídlom Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika (ďalej len predávajúci).

Adresa pre zasielanie reklamácií: RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika. Reklamácie taktiež príjmu podacie miesta prepravnej spoločnosti Zásielkovňa. Pred zanesením tovaru na pobočku Zásielkovne vyplňte reklamačný formulár, na základe ktorého Vám pošleme štítok s podacím číslom. Ak tak neurobíte, na pobočke Zásielkovne Vám tovar nebudú môcť prevziať.

internetový obchod: www.robzone.sk

email: reklamacie@robzone.skZobrazte si a vyplňte formulár pre reklamácie a opravy tu: reklamačný formulár

Účelom tohto reklamačného poriadku je upraviť práva a povinnosti medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim, ktorý pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“) na strane druhej.

I. Práva z chybného plnenia

1. Na tovar sa poskytuje lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia dva roky, v prípade batérie je životnosť 6 mesiacov. V tejto dobe je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho vady tovaru, a to v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a za nasledujúcich podmienok stanovených v tomto poriadku.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré na tovare vzniknú vplyvom nesprávnej inštalácie, či použitím tovaru s iným tovarom, pokiaľ dôjde k porušeniu návodu či pokynov k inštalácii danej výrobcom tovaru či predávajúcim, alebo k použití tovaru takým spôsobom, ktorý odporuje povahe a účelom použitia tovaru.

3. Práva z chybného plnenia tiež nie je možné uplatniť v prípadoch, keď bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí kupujúcim, alebo sa jedná o opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním veci alebo ak to vyplýva z povahy veci alebo pokiaľ bol tovar poškodený nestálosťou napätia v elektrickej sieti, v ktorej bol prevádzkovaný, či pokiaľ tovar bol používaný v rozpore s podmienkami jeho použitia v dokumentácii, hlavne, ak bol nadmerne preťažovaný či upravovaný kupujúcim na väčší výkon, než na ktorý je tento tovar štandardne konštruovaný. Práva z chybného plnenia sa tiež nevzťahujú na vady tovaru, ktoré vzniknú neodborným zásahom do tovaru. Odstránenie alebo porušenie originálnych bezpečnostných a pečatných známok môže byť považované za dôkaz neodborného zásahu do tovaru.

II. Oznámenie o vadách a reklamácia

1. Kupujúci po zistení chyby oznámi vzniknutú vadu predávajúcemu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď kupujúci oznámi predávajúcemu, že predmet kúpy je podľa jeho názoru chybný a že uplatňuje svoje právo z chybného plnenia a akým spôsobom.

Za začiatok plynutia 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Odporúčame vyplniť reklamačný formulár na webových stránkach predávajúceho. Reklamačný formulár kupujúci vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru. Na základe vyplnenia reklamačného formulára na webových stránkach predávajúceho alebo písomne zaslanej žiadosti o reklamácii bude najneskôr do 2 pracovných dní kupujúcemu na uvedenú emailovú adresu zaslané evidenčné číslo opravy a týmto číslom je spotrebiteľ povinný viditeľne označiť zásielku s reklamovaným tovarom, pokiaľ ju ešte neodoslal, a to na adresu RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika, telefon +420 226 225 030. Alebo odovzdá tovar na niektorom z podacích miest prepravnej spoločnosti Zásieľkovňa.cz, ktorá bezplatne zaistí doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Aktuálny zoznam podacích miest zásielkovne nájdete tu. V prípade, že kupujúci zvolí doručenie tovaru k reklamácii cez zásielkovňu, je povinný súčasne s číslom reklamácie zásielku označiť i doručovacím štítkom, ktorý mu bude zaslaný predávajúcim na uvedenú emailovú adresu.

2. Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä zabaliť tovar do ochranného obalu tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebný dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú vadu posúdiť. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť kompletnú písomnú dokumentáciu a príslušenstvo, záručný list a doklad o zaplatení tohto tovaru ( faktúra ). Doklad o zaplatení musí byť vždy k reklamácii priložený. Kupujúci je povinný tovar dôkladne vyčistiť, inak bude tovar na náklady kupujúceho vyčistený predávajúcim. Odporúčame zákazníkom, aby si ponechali originálnu krabicu vysávača po celú dobu trvania záručnej lehoty. Je to najvhodnejší prepravný obal v prípade, že by bola nevyhnutná expedícia vysávača do záručného Servisu.

3. Následne bude reklamácia posúdená, bude rozhodnuté o jej dôvodnosti a vyhotovený reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať popis vady a spôsob vyriešenia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá pre neodôvodnenosť, bude v reklamačnom protokole uvedená táto skutočnosť, a táto skutočnosť bude bez zbytočného odkladu oznámená kupujúcemu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru.

4. Lehota pre vyriadenie reklamácie je 30 dní. Pokiaľ posledný deň tejto lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu či nedeľu, je v takom prípade posledným dňom najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak nebude táto lehota dodržaná, má kupujúci práva ako pri podstatnom porušení zmluvy podľa st. § 2106 zákona č. 89/2012 Zb. 5. Tovar po reklamácii bude v lehote pre vyriadení reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude tovar zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náhradu škody, a to predovšetkým náklady na opakovanú dopravu tovaru a poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov.

III. Akosť pri prevzatí1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec nemá pri prevzatí kupujúcim vady.

 Predovšetkým, že tovar v dobe prevzatia kupujúcim:

  1. 
má vec vlastnosti, ktoré si strany vyjednali, a ak chýba vyjednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúcí očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzané, 

  2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa,

  3. vec zodpovedá akosťou alebo prevedením zjednanému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zjednaného vzorku alebo predlohy,

  4. je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.


 

2. V prípade, že tovar nemá v dobe prevzatia a po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru akosť podľa ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Zb., má kupujúci práva upravené v ust § 2169 zákona č. 89/20123 Zb., teda: Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ vec nemôže správne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.


Účelom tohoto reklamačného poriadku je upraviť práva a povinnosti medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, u ktorého je pri uzavieraní zmluvy zrejmé z okolností, že sa kúpa týka podnikateľskej činnosti na strane druhej.

I. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá za to, že vec nemá vady v dobe prevzatia. Zmluvná zodpovednosť za vady je zjednaná v trvaní 1 roku. V tejto dobe je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho vady tovaru, a to v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a za nasledujúcich podmienok stanovených v tomto poriadku.

2.Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na tovare vplyvom nesprávnej inštalácie či použitím alebo kombinovaním použitia tovaru s iným tovarom, pokiaľ dôjde k porušeniu návodu či pokynov k inštalácii danej výrobcom tovaru či predávajúcim, alebo k použitiu tovaru takým spôsobom, ktorý odporuje povahe a účelom použitia tovaru.

3. Práva z chybného plnenia tiež nie je možné uplatniť v prípadoch, keď bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí kupujúcim, alebo sa jedná o opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním veci alebo ak to vyplýva z povahy veci alebo pokiaľ bol tovar poškodený nestálosťou napätia v elektrickej sieti, v ktorej bol prevádzkovaný, či pokiaľ tovar bol používaný v rozpore s podmienkami jeho použitia v dokumentácii, hlavne, ak bol nadmerne preťažovaný či upravovaný kupujúcim na väčší výkon, než na ktorý je tento tovar štandardne konštruovaný. Práva z chybného plnenia sa tiež nevzťahujú na vady tovaru, ktoré vzniknú neodborným zásahom do tovaru. Odstránenie alebo porušenie originálnych bezpečnostných a pečatných známok môže byť považované za dôkaz neodborného zásahu do tovaru.

II. Oznámenie o vadách a reklamácia

1. Kupujúci po zistení vady oznámi vzniknutú vadu predávajúcemu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Odporúčame vyplniť reklamačný formulár na webových stránkach predávajúceho. Reklamačný formulár kupujúci vytlačí a priloží k reklamovanému tovaru. Na základe vyplnenia reklamačného formulára na webových stránkach predávajúceho alebo písomne zaslanej žiadosti o reklamácii bude najneskôr nasledujúci pracovný deň kupujúcemu na uvedenú emailovú adresu zaslané evidenčné číslo opravy a týmto číslom je spotrebiteľ povinný viditeľne označiť zásielku s reklamovaným tovarom, pokiaľ ju ešte neodoslal, a to na adresu RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika, telefón +420 226 225 030. Alebo odovzdá tovar na niektorom z podacích miest prepravnej spoločnosti Zásieľkovňa.cz, ktorá bezplatne zaistí doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Aktuálny zoznam podacích miest Zásielkovne nájdete tu. V prípade, že kupujúci zvolí doručenie tovaru k reklamácii cez Zásielkovňu, je povinný súčasne s číslom reklamácie zásielku označiť i doručovacím štítkom, ktorý mu bude zaslaný predávajúcim na uvedenú emailovú adresu.

2. Kupujúci je povinný prispôsobiť tovar preprave, ktorú pri reklamácii zvolil, teda najmä zabaliť tovar do ochranného obalu tak, aby nedošlo pri preprave k poškodeniu. Tovar je potrebný dodať kompletný tak, aby bolo možné uplatnenú vadu posúdiť. K reklamovanému tovaru sa odporúča pribaliť kompletnú písomnú dokumentáciu a príslušenstvo, záručný list a doklad o zaplatení tohto tovaru ( faktúra ). Doklad o zaplatení musí byť vždy k reklamácii priložený. Kupujúci je povinný tovar dôkladne vyčistiť, inak bude tovar na náklady kupujúceho vyčistený predávajúcim. Odporúčame zákazníkom, aby si ponechali originálnu krabicu vysávača po celú dobu trvania záručnej lehoty. Je to najvhodnejší prepravný obal v prípade, že by bola nevyhnutná expedícia vysávača do záručného Servisu.

3. Následne bude reklamácia posúdená, bude rozhodnuté o jej dôvodnosti a vyhotovený reklamačný protokol, ktorý bude obsahovať popis vady a spôsob vyriešenia reklamácie. Pokiaľ bude reklamácia zamietnutá pre neodôvodnenosť, bude v reklamačnom protokole uvedená táto skutočnosť, a táto skutočnosť bude bez zbytočného odkladu oznámená kupujúcemu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru.

4. Lehota pre vyriadenie reklamácie je 60 dní. Pokiaľ posledný deň tejto lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu či nedeľu, je v takom prípade posledným dňom najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak nebude táto lehota dodržaná, má kupujúci práva ako pri podstatnom porušení zmluvy podľa st. § 2106 zákona č. 89/2012 Zb. 5. Tovar bude v lehote pre vyriadení reklamácie zaslaný na adresu uvedenú zákazníkom, prípadne, ak nebude táto adresa uvedená, bude tovar zaslaný na dodaciu adresu uvedenú pri objednávke tovaru. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar na adrese uvedenej v reklamačnom protokole či na dodacej adrese, má predávajúci nárok na náhradu škody, a to predovšetkým náklady na opakovanú dopravu tovaru a poplatok za uskladnenie stanovený podľa platných predpisov. III. Akosť pri prevzatí V prípade, že tovar nemá v dobe prevzatia a po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru akosť podľa st. § 2161 zákona č. 89/2012 Zb., má kupujúci práva upravené v st. § 2169 zákona č. 89/20123 Zb., teda:

  • Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.
  • Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  • Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné nepríjemnosti.