Reklamačný poriadok

RobzoneReklamace a servis


Má Váš vysavač poruchu a potřebuje servis?

Naši technici jsou připraveni rychle pomoci, aby Vám robotický pomocník doma dlouho nechyběl. 
Autorizovaný záruční servis poskytuje výhradně Robzone Limited, o. d., Praha 10 Hostivař, Česká republika. Při zadávání servisního požadavku proto buďte velmi obezřetní kam svého robota pošlete. Za práci jiných poskytovatelů neneseme žádnou odpovědnost ani záruku.


Pokud jste robota zakoupili již více než před 2 lety (1 rokem při nákupu na IČ) pokračujte zde.


Při reklamaci nebo záruční opravě

nejprve doporučujeme vyplnit reklamační formulář, který bezprostředně po vyplnění odešlete online stisknutím tlačítka "Zadat požadavek". Po online odeslání vyplněný formulář prosím vytiskněte, podepište a přiložte k reklamovanému zboží. Vysavač uveďte do čistého stavu, vysypte sběrný koš, ujistěte se, zda je vypnutý hlavní vypínač na boku robota a pečlivě zabalte, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození. Pokud jste vysavač zakoupili s "profi výbavou", není nutné kufřík s příslušenstvím k reklamovanému zboží přikládat.
Od 1.1.2021 hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 10 kg, součet všech tří stran zásilky nesmí přesáhnout 150 cm a délka jedné strany nesmí být delší než 120 cm.

* Pokud potřebujete asistenci s vyplněním reklamačního formuláře, využijte tel. +420 226 225 030 (po-pá 9:00 - 16:00), kde Vám rádi pomůžeme.


Využijte snadné předání do servisu s dopravou ZDARMA

Zajistili jsme pro Vás komfortní službu pro doručení Vašeho vysavače do reklamace, která je pro Vás zdarma. Stačí podat zboží na některé z poboček Zásilkovna

Po vyplnění reklamačního formuláře a po jeho online odeslaní, Vám obratem emailem zašleme podací štítek. Ten prosím umístěte na Váš balíček a doneste na podací pobočku Zásilkovna, kterou máte nejblíže. Bez podacího štítku balíček nemůže být podán. Upozorňujeme, že dodání k nám může trvat až 10 dní. 

* Doprava zdarma Zásilkovou je určena pouze pro záruční opravy, při pozáruční opravě si dopravu do servisu zajišťuje sám zákazník.


Nemáte poblíž žádnou pobočku Zásilkovny? Nevadí. 

Odešlete vysavač k reklamaci poštou nebo běžným přepravcem na adresu: Robzone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař. Telefonní spojení pro dopravce uveďte prosím tel.: +420 777 777 866.

Zásilku je nutné poslat přímo na adresu Robzone. Z kapacitních důvodů není v našich možnostech vyzvedávat zásilky na pobočkách dopravců. Takové zásilky budou automaticky vráceny zpět odesílateli. Děkujeme za pochopení.

.


Potřebujete přikoupit ke svému vysavači i nějaké příslušenství?

Naše servisní středisko nenabízí přímý prodej příslušenství. Proto se prosím s objednávkou obraťte přímo na naši pražskou prodejnu nebo využijte online objednávku na e-shopu v sekci „Příslušenství“ zde.

 


Reklamační řád společnosti RobZone Limited,Hongkong, Wanchai, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Gloucester Road, registrační čísl 2520590, zastoupený odštěpným závodem Robzone Limited, pro spotřebitele

se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař, Česká republika (dále jen „prodávající")

internetový obchod: www.robzone.sk
email: reklamace@robzone.cz


Zobrazte si a vyplňte formulář pro reklamaci a opravy zde: reklamační formulář 

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, vyjma podnikatele, u nějž je při uzavírání smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

I. Práva z vadného plnění

1.Na zboží se poskytuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění dva roky, v případě baterie je životnost šest měsíců. V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.

2.Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k porušení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

3.Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím, nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo pokud zboží bylo poškozeno nestálostí napětí v elektrické síti, ve které bylo provozováno, či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím pro větší výkon, než na který je toto zboží standardně konstruováno. Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží. Odstranění nebo porušení originálních bezpečnostních a pečetních známek může být považováno za důkaz neodborného zásahu do zboží.

II. Oznámení vad a reklamace

1. Kupující po zjištění vady oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámí prodávajícímu, že předmět koupě je dle jeho názoru vadný a že uplatňuje své právo z vadného plnění a jakým způsobem. 

Za okamžik počátku běhu 30 denní lhůty k vyřízení reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doporučujeme vyplnit reklamační formulář na webových stránkách prodávajícího. Reklamační formulář kupující vytiskne a přiloží k reklamovanému zboží. 

Na základě vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího nebo na základě doručené reklamace bude kupujícímu na uvedenou emailovou adresu zasláno evidenční číslo opravy a tímto číslem se spotřebiteli doporučuje viditelně označit zásilku s reklamovaným zbožím, pokud ji ještě neodeslal, a to na adresu RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař. Česká republika, telefon +420 226 225 030.

Nebo předá zboží na některém z podacích míst přepravní společnosti Zásilkovna.cz, která bezplatně zajistí doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Aktuální seznam podacích míst Zásilkovny naleznete zde. V případě, že kupující zvolí doručení zboží k reklamaci přes Zásilkovnu, je vhodné současně s číslem reklamace zásilku označit i doručovacím štítkem, který mu bude zaslán prodávajícím na uvedenou emailovou adresu.

2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení tohoto zboží (faktura). Kupující by měl zboží před odesláním dostatečně vyčistit, jinak bude zboží na náklady kupujícího vyčištěno prodávajícím.

Doporučujeme zákazníkům, aby si ponechali originální krabici vysavače po celou dobu trvání záruční lhůty. Je to nejvhodnější přepravní obal pro případ, že by byla nezbytná expedice vysavače do záručního servisu. 

3.Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

4.Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující práva jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb. Podle §2161 odst. 5 NOZ platí: Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Podle § 2165 odst. 4 NOZ Vytkl-li kupující prodávajícímu oprávněně, doba podle odst. 1,2,§ 2165 NOZ neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

5.Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů. V případě, že má kupující dle §1924 o. z. právo z vadného plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující toto právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve kterém je potřeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

III. Jakost při převzetí

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá při převzetí kupujícím vady.

Zejména, že zboží v době převzetí kupujícím:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. V případě, že zboží nemá v době převzetí a po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží jakost dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující práva upravená v ust. § 2169 zákona č. 89/20123 Sb., tedy:

  • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kterým je :Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát- oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, Česká republika, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Platforma pro řešení sporů online Evropské komise: http.//ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamační řád společnosti RobZone Limited,Hongkong, Wanchai, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Gloucester Road, registrační čísl 2520590, zastoupený odštěpným závodem Robzone Limited, pro právnické osoby nakupující za účelem své podnikatelské činnosti.

 

Účelem tohoto reklamačního řádu je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím, který je podnikatel, u nějž je při uzavírání smlouvy zřejmé z okolností, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

I.

1. Prodávající odpovídá za to, že věc nemá vady v době převzetí. Smluvní odpovědnost za vady je sjednána v trvání 1 roku.
V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.

2.Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k porušení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

3.Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo pokud zboží bylo poškozeno nestálostí napětí v elektrické síti, ve které bylo provozováno či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím pro větší výkon, než na který je toto zboží standardně konstruováno Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží. Odstranění nebo porušení originálních bezpečnostních a pečetních známek může být považováno za důkaz neodborného zásahu do zboží.

II. Oznámení vad a reklamace

1. Kupující po zjištění vady bez zbytečného odkladu oznámí vzniklou vadu prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Doporučujeme vyplnit reklamační formulář na webových stránkách prodávajícího. Reklamační formulář kupující vytiskne a přiloží k reklamovanému zboží. 

Na základě vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách prodávajícího nebo na základě doručené reklamace bude kupujícímu na uvedenou emailovou adresu zasláno evidenční číslo opravy a tímto číslem se spotřebiteli doporučuje viditelně označit zásilku s reklamovaným zbožím, pokud ji ještě neodeslal, a to na adresu RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař, Česká republika, telefon +420 226 225 030. Nebo předá zboží na některém z podacích míst přepravní společnosti Zásilkovna.cz, která bezplatně zajistí doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Aktuální seznam podacích míst Zásilkovny naleznete zde. V případě, že kupující zvolí doručení zboží k reklamaci přes Zásilkovnu, je vhodné současně s číslem reklamace zásilku označit i doručovacím štítkem, který mu bude zaslán prodávajícím na uvedenou emailovou adresu.

2. Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Zboží je třeba dodat kompletní tak, aby bylo možné uplatněnou vadu posoudit. K reklamovanému zboží se doporučuje přibalit veškerou písemnou dokumentaci a příslušenství, záruční list a doklad o zaplacení tohoto zboží (faktura). Kupující by měl zboží před odesláním dostatečně vyčistit, jinak bude zboží na náklady kupujícího vyčištěno prodávajícím.

Doporučujeme zákazníkům, aby si ponechali originální krabici vysavače po celou dobu trvání záruční lhůty. Je to nejvhodnější přepravní obal pro případ, že by byla nezbytná expedice vysavače do záručního servisu.

3.Následně bude reklamace posouzena, bude rozhodnuto o její důvodnosti a vyhotoven reklamační protokol, který bude obsahovat popis závady a způsob vyřízení reklamace. Pokud bude reklamace zamítnuta pro nedůvodnost, bude v reklamačním protokolu uvedena tato skutečnost, a tato skutečnost bude bez zbytečného odkladu oznámena kupujícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 60 dnů. Pokud poslední den této lhůty připadne na státní svátek, sobotu či neděli, je v takovém případě posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Nebude-li tato lhůta dodržena, má kupující právo jako při podstatném porušení smlouvy dle ust. § 2106 zákona č. 89/2012 Sb. Podle §2161 odst. 5 NOZ platí: Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Podle § 2165 odst. 4 NOZ Vytkl-li kupující prodávajícímu oprávněně, doba podle odst. 1,2,§ 2165 NOZ neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

5.Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů. V případě, že má kupující dle §1924 o.z. právo z vadného plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující toto právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve kterém je potřeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

III.

V případě výskytu vady do jednoho roku ode dne převzetí zboží má kupující práva dle ust. § 2169 zákona č. 89/2012, tedy:

  • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát- oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, Česká republika Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Platforma pro řešení sporů online Evropské komise: http.//ec.europa.eu/consumers/odr/