Odstúpenie od zmluvy


Tovar zakúpený na www.robzone.sk môžete vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia.

Ako postupovať?

Najlepšou možnosťou je vyplnenie formulára Odstúpenie od zmluvy. Vytlačený a podpísaný formulár priložte k vrátenému tovaru. 
Formulár na odstúpenie od zmluvy nelaznete TU.

* Ak potrebujete asistenciu s vyplnením formulára, využite tel. 226 225 030 (po-pia 9:00 - 16:00), kde Vám radi pomôžeme.

Kam vysávač zaslať?

V čo najkratšom termíne je potrebné zaslať i zakúpený tovar na adresu: RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel.: +420 777 777 866.

Vysávač musí byť kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, návodu a originálneho obalu.

Čo bude nasledovať?

Po prevzatí bude vysávač skontrolovaný technikom a Vám zašleme doklad (dobropis) na finančné vyrovnanie. Bankový prevod môžete očakávať do 14 dní.

Vysávač si môžete vyskúšať

Vysávač môže byť použitý, ale nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu alebo znehodnoteniu jeho súčiastok. V takom prípade je potrebné myslieť na náklady, ktoré bude mať Robzone Limited, odštěpný závod, s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré potom môžu byť požadované k úhrade. Každý prípad odstúpenia od zmluvy je riešený individuálne podľa posúdenia stavu vráteného tovaru.

Ideálne vysávač vyskúšajte tak, ako by bol vyskúšaný predavačom pri nákupe v kamennom obchode. Pokiaľ sa rozhodnete vysávač vyskúšať doma priamo na podlahe, môže dôjsť k znečisteniu napríklad filtrácie či kefa pod., ktoré vám potom budú účtované.

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, pri nákupe tovaru formou internetového predaja.

V prípade podnikateľa uzavierajúceho zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti platia podmienky odstúpenia uvedené v Obchodných podmienkách.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

  • V prípadoch uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, to však len do 14 dní od prevzatia tovaru. Platné odstúpenie v tejto lehote vyžaduje odoslanie prejavu vôle, ktorý je v súlade s právnymi predpismi považovaný za prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy, a to predávajúcemu do týchto 14 dní od prevzatia predmetného tovaru. V takom prípade spotrebiteľ znáša náklady spojené s prejavom príslušnej vôle a dopravou tovaru spojenú s jeho vrátením predávajúcemu.
  • Odstúpenie od zmluvy je možné zaslať na adresu reklamace@robzone.sk. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tento formulár.
  • Spotrebiteľ je oprávnený využiť tohto práva napríklad tým, že na svoje vlastné náklady doručí tovar predávajúcemu na adresu: RobZone Limited., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 15 - Hostivař, spoločne s priloženým odstúpením od zmluvy.
  • Predávajúci má nárok na náhradu spôsobenej škody na tovare. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
   V prípade, že dôjde k použitiu vysávača, posudzujú sa dva stupne opotrebovania:
   1.stupeň = Výmena znehodnoteného príslušenstva (napr. Bočné kefy, filtre, mop, zaprášeniu) = 13 Eur.
   2.stupeň = Výmena znehodnoteného príslušenstva a poškodených častí vysávača (např.poškrábaný kryt) = 30 Eur.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
  • Tovar sa pokiaľ možno vracia kompletný a nepoškodený s príslušenstvom a s návodom.


V prípade podnikateľa uzavierajúceho zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti platia:

  • Záruka za akosť sa zjednáva v dĺžke 1 roku.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť tovar predávajúcemu vrátený do 7 pracovných dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze do tridsiatich dní odo dňa dostania tovaru.
  • V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu bez ohľadu na zavinenie kupujúceho nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania s vrátením tovaru, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohoto tovaru.
  • Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny dodávky tovaru, vzhľadom k tomu, že v takýto okamih už bola predávajúcim cena dopravy zaplatená tretej osobe a táto doprava bola i zrealizovaná.