Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pro spotrebiteľov (fyzické osoby) platné od 27.1.2023

 

Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odseku 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou RobZone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11 Praha 15 – Hostivař 102 00 Česká republika, IČ: 06131425, DIČ: CZ684221638 (ďalej len predávajúci") na strane jednej a jednotlivými kupujúcimi spotrebiteľmi na strane druhej.

Spotrebiteľom sa rozumie každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
Spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Podmienky ochrany osobných údajov, Reklamačný poriadok a dokument "Doprava", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

I. Uzavretie zmluvy

1. Zmluva medzi spotrebiteľom a predávajúcim je uzavretá doručením potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.

2. V prípade potreby kupujúceho jeho objednávku resp. kúpnu zmluvu po okamihu potvrdenia predávajúcim resp. uzavretie kúpnej zmluvy meniť, je táto zmena možná už len po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

3. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odseku 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

II. Kúpna cena

1. Ceny sú platné v dobe objednávky a sú konečné, tzn. Vrátane DPH, popr. Všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť. 

2. Cena za dopravu tovaru je uvedená podľa spôsobu prepravy, ktorú si spotrebiteľ zvolí, a je súčasťou konečnej ceny.

3. Kúpnu cenu za predávajúcim dodávaný tovar hradí kupujúci jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • 1. platbou dobierkou (v hotovosti alebo platobnou kartou), ktorou sa rozumie platba formou predania finančnej čiastky  prepravcovi tovaru, ktorý zaisťuje jeho prepravu ku kupujúcemu alebo 
  • 2. bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho na základe platobných údajov uvedených v potvrdení objednávky zaslanom na emailovú adresu kupujúceho. Variabilným symbolom je číslo objednávky. Spotrebiteľ je povinný previesť platbu do lehoty splatnosti, ktorá je stanovená na 14 dní od potvrdenia prijatia objednávky. 

4. Pokiaľ nebude kúpna cena uhradená ani do 5 dní odo dňa lehoty splatnosti či pri doručení tovaru prepravcom v deň prepravy, zjednávajú si strany, že sa ruší  platnosť zmluvy.

5. Okamihom úhrady kúpnej ceny či zálohy na tento tovar je okamih predávajúceho na účet predávajúceho či predanie peňazí v hotovosti alebo platobnou kartou predávajúcemu či prepravcovi tovaru.

III. Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa zaplatením celej kúpnej ceny vrátane ceny za dopravu a predaním tovaru. 

IV. Dodanie tovaru

1. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu prepravnou spoločnosťou PPL na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke alebo prepravnou spoločnosťou Zásielkovňa, kedy si kupujúci vyzdvihuje tovar na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa.

2. Dodanie tovaru na územie iného štátu, ako je Slovensko, musí byť dojednané individuálne formou emailové komunikácie, a to vrátane ceny za dodanie tovaru. V takom prípade potom bude cena za dodanie tovaru dojednaná niektorou z týchto foriem a neuplatní sa sadzba cien dodania tovaru uvedená vždy na webových stránkach www.robzone.sk.

3. Dodanie tovaru je realizované len v pracovných dňoch. Pri dodaní tovaru na základe objednávok, keď má tovar byť odoslaný  alebo môže byť odosielaný v sobotu, v nedeľu alebo v štátny sviatok , bude tovar odoslaný prvý nasledujúci pracovný deň.

4. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, keď použité ochranné obaly, resp. ich potlač či popis nemusí korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikovaný štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o obsahu zásielky.

5. V prípade odmietnutia tovaru zaslaného prostredníctvom prepravcu na základe platnej objednávky potvrdenej predávajúcim z iných ako zákonných dôvodov, alebo neposkytnutím dostatočnej súčinnosti kupujúcim k uskutočneniu tovaru, je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať náhradu dôvodne vynaložených nákladov a to predovšetkým poplatok za uskladnenie, ktorý je stanovený podľa platných právnych predpisov a náklady na dopravu, a to vrátane nákladov za opakované dodanie tovaru. Náklady na dopravu sú medzi zmluvnými stranami určené sumou 12 EUR a zmluvné strany túto výšku považujú za primeranú.

 

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a jej zrušenie

1. Strany môžu kedykoľvek na základe obojstrannej dohody zrušiť medzi nimi už uzavretú kúpnu zmluvu. Takáto dohoda môže mať iba textovú formu, a môže byť uzavretá buď ako samostatne podpísaná dohoda o zrušení kúpnej zmluvy, alebo formou preukázateľnej emailovej komunikácie medzi stranami, kedy jedna zo strán požiada o zrušenie kúpnej zmluvy, a druhá strana toto akceptuje, pri čom v takom prípade budú medzi stranami tiež dojednané podmienky zrušenia kúpnej zmluvy. 

2. V prípade, že v okamihu vôle strán zrušiť kúpnu zmluvu  takouto obojstrannou dohodou je už kupujúcim objednaný tovar v jeho dispozícii, je možné uzavrieť túto dohodu iba písomne pri súčasnom odovzdaní ( vrátení ) tohto tovaru predávajúcemu, a to v rovnakom stave, ako bol stav, v ktorom tento tovar kupujúci od predávajúceho dostal.  

3. V prípade, že kupujúcim objednaný tovar nebude možné dodať, a plnenie predávajúceho sa tak stane nemožným vinou tretej osoby či nedostupnosťou takého tovaru nespôsobenou priamo predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V prípade čiastočného nemožného plnenia môže predávajúci odstúpiť od zmluvy len v rozsahu tohto nemožného plnenia. 

4. V prípade zdržania predávajúceho s plnením jeho záväzku, to znamená hlavne s dodaním tovaru, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ predávajúci nesplní svoj záväzok ani v primeranej dodatočnej lehote.
Tieto ustanovenia nemajú vplyv na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade distančných zmlúv.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku, ak nejde okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ktoré bolo upravené podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy  o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a do kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.  .

2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v odstavci 1 alebo o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odseku 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pri čom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží tato lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamace@robzone.sk.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odstavca 2 sa kúpna zmluva od počiatku ruší.  Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odstavca 2 vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásti (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci  od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladaním s týmto tovarom inak ako k jeho vyskúšanie, obdobným spôsobom a rozsahu ako v kamennom obchode. Pokles hodnoty v tomto prípade spravidla činí:

1.stupeň = Výmena znehodnoteného príslušenstvo (napr. Bočné kefy, filtre, mop) = 13 Eur
2.stupeň = Výmena znehodnoteného príslušenstvo a poškodených častí vysávača (napr. Poškriabaný kryt) = 30 Eur.

Pokles hodnoty je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyúčtovať a započítať proti jeho nárokom voči predávajúcemu.


6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. 

7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. 

VII. Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec nemá pri prevzatí kupujúcim vady.

Predovšetkým, že tovar v dobe prevzatia kupujúcim:

má vec vlastnosti, ktoré si strany vyjednali, a ak chýba vyjednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzané, 

sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa,

vec zodpovedá akosťou alebo prevedením zjednanému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zjednaného vzorku alebo predlohy,

je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

VIII. Reklamácie

1. Záležitosti spojené s reklamáciami, postup pri reklamáciách, rozpor medzi objednaným a skutočne dodaným tovarom rieši Reklamačný poriadok predávajúceho, s ktorého obsahom je spotrebiteľ povinný sa zoznámiť v dobe uzavierania kúpnej zmluvy a ktorého obsah je zverejnený na webových stránkach predávajúceho. 

2. Tovar pri reklamácii nesmie byť znečistený nad rámec, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu a bráni oprave tovaru. V prípade, že predávajúci posúdi tovar ako znečistený nad rámec, ktorý zodpovedá bežnému opotrebeniu, vyčistí predávajúci reklamovaný tovar na náklady spotrebiteľa.

IX. Zodpovednosť za chybné plnenie.

1. Na tovar sa poskytuje lehota k uplatneniu práv z chybného plnenia dva roky, v prípade batérie je životnosť 6 mesiacov. 

V tejto dobe je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho vady tovaru, a to v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi a za nasledujúcich podmienok stanovených v tomto poriadku.

2.Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré na tovare vzniknú vplyvom nesprávnej inštalácie, či použitím tovaru s iným tovarom, pokiaľ dôjde k porušeniu návodu či pokynov k inštalácii danej výrobcom tovaru či predávajúcim, alebo k použití tovaru takým spôsobom, ktorý odporuje povahe a účelom použitia tovaru.

3. Práva z chybného plnenia tiež nie je možné uplatniť v prípadoch, keď bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí kupujúcim, alebo sa jedná o opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním veci alebo ak to vyplýva z povahy veci alebo pokiaľ bol tovar poškodený nestálosťou napätia v elektrickej sieti, v ktorej bol prevádzkovaný, či pokiaľ tovar bol používaný v rozpore s podmienkami jeho použitia v dokumentácii, hlavne, ak bol nadmerne preťažovaný či upravovaný kupujúcim na väčší výkon, než na ktorý je tento tovar štandardne konštruovaný. Práva z chybného plnenia sa tiež nevzťahujú na vady tovaru, ktoré vzniknú neodborným zásahom do tovaru. Odstránenie alebo porušenie originálnych bezpečnostných a pečatných známok môže byť považované za dôkaz neodborného zásahu do tovaru.

4. V prípade, že tovar nemá v dobe prevzatia a po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru akosť podľa ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Zb., má kupujúci práva upravené v ust § 2169 zákona č. 89/20123 Zb., teda:

Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti  má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ vec nemôže správne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

 

X. Prechod nebezpečia škody na tovar

V prípade spotrebiteľa prechádza na tohoto nebezpečenstvo škody na tovar spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru od prepravcu, ktorý dodanie tovaru do rúk spotrebiteľa prevádza, alebo okamihom,  kedy sa kupujúci dostane do zdržania s prevzatím tovaru.

XI. Osobné údaje o kupujúcich

Ochrana osobních údajů je specifikována v samostatném ujednání zde: Podmienky ochrany osobných údajov

XII. Doručovanie a komunikácia

1. Kupujúci sa zaväzuje, že bude s predávajúcim komunikovať na emailovej i poštovej adrese uvedenej v objednávke kupujúceho v internetovom obchode predávajúceho uvedené. Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že v prípade zmeny týchto  adries neodkladne kontaktuje predávajúceho k vykonaniu zmeny týchto adries v jeho registrácii v internetovom obchode.

2. V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu emailovou formou či poštovou formou na kupujúcim uvedenú adresu listinu, prejav vôle či inú zásielku, považujú sa v prípade nedokázateľného doručenia takej listiny, prejavu vôle a zásielky za doručené najneskôr desiateho dňa odo dňa odoslania.

3. V prípade porušenia záväzkov kupujúceho podľa tohto článku, hlavne pri neuvedení správnej poštovej či emailovej adresy či nekontaktovaniu predávajúceho bezodkladne po takejto zmene k uvedeniu informácií predávajúceho do súladu so skutočnosťou, je kupujúci povinný uhradiť po takejto zmene k uvedeniu informácií predávajúceho do súladu so skutočnosťou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náhradu spôsobenej škody. Túto zmluvnú pokutu môže predávajúci kupujúcemu kedykoľvek odpustiť, avšak slúži k eliminácii zbytočných nákladov predávajúceho na zasielanie listín  či zásielok na kupujúcom uvedenej neexistujúce adresy

XIII. Riešenie súdnych sporov

Možné spory medzi Robzone a kupujúcim môžu byť vyriešené aj v prípade, že sa môžu vyriešiť. V takom prípade sa môže kupujúci-spotrebiteľ kontaktovať predmetom mimoterového vyrovnania sporu, ako je napríklad česká obchodná inšpekcia alebo spor na adresu online pomocou stanovenej platformy ODS.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci, že sa zoznámil s celým obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, s ich obsahom súhlasí, a to na základe svojej slobodnej, skutočnej a vážnej vôle. Kupujúci tiež tvrdí , že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a že i s obsahom tohoto Reklamačného poriadku súhlasí.

2. Kupujúci súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami tiež prehlasuje, že má záujem o kúpu tovaru predávajúceho a uzavretie platnej a účinnej kúpnej zmluvy. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné tiež z internetovej adresy www.robzone.sk. Predávajúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky doplňovať i meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy a zmenami na trhu tovaru. Tato zmena je platná zverejnením na webových stránkach www.robzone.sk.

3. Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok či niektorého zo zmluvných ustanovení medzi stranami nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

4. Kupujúci uzatvorením zmluvy na servre www.robzone.sk plne súhlasí so znením obchodných podmienok www.robzone.sk.  Obchodné podmienky sú platné odo dňa 27.1.2023.

Zhora uvedené obchodné podmienky taktiež platia pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí neuzatvárajú zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, s výnimkou celého čl. VI. 
 
V prípade podnikateľa uzavierajúceho zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti platia podmienky zhora uvedené, s výnimkou celého čl.celého čl. VI. a čl. VII. s tým, že:

Záruka za akosť sa zjednáva v dĺžke 1 roku.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť tovar predávajúcemu vrátený do 7 pracovných dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze do tridsiatich dní odo dňa dostania tovaru.

V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu bez ohľadu na zavinenie kupujúceho nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania s vrátením tovaru, maximálne však do výšky  kúpnej ceny tohoto tovaru.

Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny dodávky tovaru, vzhľadom k tomu, že v takýto okamih už bola predávajúcim cena dopravy zaplatená tretej osobe a táto doprava bola i zrealizovaná.


V prípade zodpovednosti za chybné plnenie má kupujúci tieto práva:

Ak nemá vec vlastnosti stanovené v § 2161, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu jej súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak sa dá vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčiastky má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom  prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vádm vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.