Podmienky ochrany osobných údajov


Súkromie a cookies

 

Základné zhrnutie

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti RobZone Limited pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
Obchodná firma RobZone Limited, odštepný závod Sídlo Praha - Hostivař, Priemyselná 1472/11, PSČ 102 00, IČO 06131425 (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Obchodná firma RobZone Limited, odštepný závod Sídlo Praha - Hostivař, Priemyselná 1472/11, PSČ 102 00, IČO 06131425 adresa elektronickej pošty reklamace@robzone.sk, telefón +420 226 225 030.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Objednávkový formlulář
Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť uviesť svoje osobné údaje, ktoré slúžia pre vybavenie objednávky na stránkach robzone.sk. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:
Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru, reklamácie

Rozsah spracovávaných informácií: Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, adresa pre doručenie, adresa pre fakturáciu, údaje z objednávky
Právny titul: Nevyhnutnosť pre výkon zmluvy.
Účel: Vedenie účtovníctva

Rozsah spracovávaných informácií: Osobné a fakturačné údaje.
Právny titul: Plnenie právnych povinností.
Účel: Zaslanie ponuky produktov a služieb Našej spoločnosti

Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt.
Právny titul: Oprávnený záujem spočívajúci v zasielanie obchodných informácií svojim predchádzajúcim zákazníkom podľa zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti. Kedykoľvek sa ale môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-mailu.
Marketing - zasielanie newsletterov
Účel: zasielanie newsletterov

Rozsah spracovávaných informácií: e-mailový kontakt.
Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Kontaktný formulár
Účel: Zodpovedanie otázky
Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, obsah správy.
Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sa líši podľa jednotlivého účelu spracovania a sú uložené po nevyhnutne n utnou dobu:
Účel: Vybavenie objednávky, vrátane zaplatenia a dodania tovaru
Doba spracovania: 10 rokov.
Účel: Zaslanie ponuky produktov a služieb
Doba spracovania: 10 rokov.
Účel: Zodpovedanie dotazu Subjektu údajov
Doba spracovania: 1 rok.

ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Všetky spomenuté osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
Poskytovatelia cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy,
poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami,
poskytovatelia dopravy objednaného tovaru,
účtovníci, daňoví poradcovia.
Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:
Marketing - zasielanie newsletterov
Súhlas môžete zrušiť priamo v pätičke zaslaného emailu.
Zodpovedanie dotazu Subjektu údajov
Súhlas môžete zrušiť žiadostí na emailovej adrese reklamace@robzone.sk.

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom kontaktu na Úrad na ochranu osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

V prípade udelenia Súhlasu nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracováva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, po akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či je používame k automatizovanému rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). Žiadosť môžete zaslať na email reklamace@robzone.sk.

Vaším právom je tiež právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracováva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:
Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované,
vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť protiprávne,
odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať,
vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení),
vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na vymazanie,
existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov,
naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa, bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, keď Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracovaní Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, na základe, ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašu výslovnú žiadosť o výmaz osobných údajov.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

COOKIES
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affilaite a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Definíciu nájdete napr. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Nemožno však dokončiť objednávku, pretože tieto údaje sú nutné pre odovzdanie informácií medzi systémami. Viac ohľadom dokončenie objednávky sa dočítate v našich Obchodných podmienkach.

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Ako?
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
Google Chrome: https://support.google.com/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
Opera: opera.com
Safari: https://support.apple.com/

Koho využívame pre spracovanie?
Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms /. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

Služby sk, Heuréka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín; v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/60/vop-uzivani-portalu-heurekacz-pro-obchodniky-final-1.pdf. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne.

Služby Adform, Adform A / S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Denmark, Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Adform A / S, v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ Všetky takto získané dáta budú spracovaná anonymne.